Číselník kvality vazeb mezi položkami NČLP a kódy NPU,

popis číselníku a informace pro práci s číselníkem

 

V dialogovém okně pro zobrazování vazeb mezi položkami NČLP a kódy NPU jsou zobrazovány jednotlivé stavební kameny systém, komponenta, druh veličiny (a jednotka) a je zde vždy uvedena i kvalita vazby. U samotné provazované položky je pak také kvalita vazby, vycházející z údajů předchozích od jednotlivých stavebních kamenů. Kvalita vazby je údaj z číselníku pro toto speciálně vytvořeného a společně sdíleného pro jednotlivé stavební kameny i pro vlastní položku.

 

Obsah číselníku pro sdělování kvality vazby (v logickém uspořádání):

 

1:1

1:1-U

1:1-S

1:1-P

1:1-SP

1:1-US

1:1-UP

1:1-USP

NM

1:1-SYN

1:1-SYNR

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

Použitá symbolika:

1:1 = mapování NČLP:NPU je 1:1

AIM = almost identically matched - přibližné namapování (přesněji nyní nelze, v NPU je podrobnější)

MWD = mapped with difficulties - mapování s problémy (podrobněji je popsáno v poznámce ext. čís.)

SYN = synonym - namapováno na položku s jiným jménem, ale jedná se o synonymum

R = retired - v NPU je vedeno jako zastaralé, obsoletní

NM = no mapped - není namapovatelné, nebude propojeno (jiná filozofie konstrukce)

U = unit - liší se jednotkou při totožném druhu veličiny (uveden přepočet mezi NČLP a NPU)

S = v NČLP vytvořeno pro sérum, mapováno na vhodnou položku NPU definovanou pro plazmu

P = v NČLP definováno pro konkrétní proceduru, mapováno na položku NPU bez určení procedury

 

Poznámka:

Původní pracovní vazby 1:2, či 2:1 (obecně 1:N, N:1) se ukázaly jako prakticky zanedbatelné,

vše je vyřešeno vazbou 1:1 a případnou poznámkou u příslušného zápisu v externím číselníku.

 

 

Výčty a podrobné popisy kódů použitelných pro práci s jednotlivými číselníky:

 

1.

Číselníku systémů se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

2.

Číselníku druhů veličin se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

3.

Číselníku komponent se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-SYN

1:1-SYNR

1:1-MWD

 

Poznámky:

Vyznačovat synonyma není nutné, ale jeví se jako vhodné, aby bylo jasné, že se jedná o totéž.

Varianta s R je možná jen teoretická, nebude možná prakticky zajímavá (?).

U komponent se může výjimečně objevit MWD, pak je připojena poznámka s popisem problému. Pokud nelze namapovat přesně, není provázáno, ale v některých situacích není přesně namapovatelná komponenta, ale lze napovat položku, v níž je obsaženo (to je v situacích kdy je upřesnění v NČLP uváděno v názvu komponenty a v NPU u druhu veličiny v jeho specifikaci).

 

4.

Číselník procedur je specifikum NČLP, takže u něj lze vytvořit pouze překlady do angličtiny, ale žádné vazby NPU zde nebudou.

 

5.

Číselník jednotek vychází ze soustavy SI a je provázaný s druhy veličin, takže zde není žádná kvalita vazby. Převodník jednotek je zobrazován u položky.

 

6.

Číselníku položek se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-U

1:1-S

1:1-P

1:1-SP

1:1-US

1:1-UP

1:1-USP

1:1-MWD

NM

 

U značí, že je jiná jednotka v rámci stejného druhu veličiny a tudíž je uveden přepočet.

S značí, že k položce NČLP vytvořené pro sérum je vazba k položce NPU vytvořené jen pro plazmu.

P značí, že k položce NČLP vytvořené pro konkrétní proceduru je vazba k položce NPU vytvořené bez ohledu na proceduru.

 

1:1-MWD je dočasné pracovní označení sice již namapované, ale dosud zcela nedořešené problémové položky, kde je nutné vyřešit odlišnou filozofii konstrukcí v NČLP a NPU.

 

NM je zavedeno pro situace, kdy vazba není definovatelná = nelze ji realizovat, konstrukce položky je řešena (filozoficky) zcela odlišně. NM značí, že vazba byla prověřována, mapování ale není možné.

 

Poznámky:

Kódy s S a P jsou specifika NČLP. Od položky NPU bude vazba na odpovídající položku NČLP s plazmou a procedurou *, čili bude pouze na položky s kódem 1:1, nebo 1:1:U. Tyto vazby nejsou vytvářené fyzicky, ale virtuálně.

U položek nebude povolená varianta s AIM nebo MWD, musí být namapované přesně. Jinak není vazba realizovaná.

 

(Položky s kódem R, 1:2, nebo 2:1 se zde vyskytovat nebudou, nebyla by to korektní jednoznačná vazba.)

 

 

Vytvořeno 15. 11. 2020