Aktuální a neaktuální položky NČLP - základní informace:

 

Číselník NČLP obsahuje položky:

- aktuální (tj. plně platné, na které lze navazovat položky lokální - laboratorní)

- obsoletní (tj. již v praxi nepoužívané, které budou za čas označeny za "neaktuální")

- neaktuální (tj. položky, které se již nepoužívají případně položky již nevhodné)

 

Vzhledem k tomu, že z NČLP nelze žádnou již jednou vydanou položku odstranit, jsou nevhodné, zastaralé a již nepotřebné položky označované jako "neaktuální", s vyznačením časového intervalu platnosti a důvodu jejich zneaktuálnění. V programu ČLP nebo v systému SLP jsou neaktuální položky vyznačované v seznamu znakem "N" (neaktuální), nebo „X“ (neaktuální + časově neplatná) v levém sloupci, v definiční tabulce nápisem "neaktuální" a příslušnými stavovými údaji. Důvod zneaktuálnění je uváděn v položce „důvod“. Pokud je to možné a vhodné, je připojován odkaz na odpovídající vhodnou aktuální položku (její klíč).

 

Řada položek byla označena za neaktuální z důvodů vyřazení některých procedur z konstrukce položek NČLP, nebo z důvodů jejich opouštění v praxi. U těchto položek (jako důvod zneaktuálnění mají uváděno „PROC_IA“, nebo PROC_XX“) je nutné přeadresování na jinou vhodnou položku se stejným SYST_KOMP a druhem veličiny, ale jinou procedurou. Bývá uváděn odkaz na aktuální vhodnou položku.

Položky, které mají jako důvod zeaktuálnění uváděno „ARCHIVNI“, jsou v současné době již bez diagnostického významu, lze je po nezbytně nutnou dobu používat.

Položky, které mají jako důvod uváděno „NEUZIVAT“ či „ZAKAZANO“ již nepoužívejte, buď jsou již definičně nevhodné, nebo k nim existují jiné plnohodnotné aktuální položky (bývá uváděno v poznámce u položky).

 

Neaktuální položky by neměly být používané k předávání aktuálních dat v rámci DS a nelze se na ně nově navazovat lokálními položkami LČLP nebo položkami laboratorními z LIS! Platí, že dříve vytvořené vazby zůstávají funkční, ale měly by být průběžně revidovány a aktualizovány. Informační systémy toto musí umět rozlišovat a respektovat, uživatelé smysluplně používat.

 

Pokud je číselník NČLP generován ze systému ČLP nebo SLP případně přebírán z WS, je nutné zvolit příslušnou formu jeho vytváření nebo přebírání - "jen aktuální data", "vše" atd.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

 

Pro přenos aktuálních dat je nutné využívány pouze aktuální položky NČLP, pro přenos dat archivních bude využíván číselník NČLP kompletní, tedy včetně neaktuálních položek.

 

V hypertextových přehledech položek NČLP nejsou od roku 2020 již zobrazované položky neaktuální, s výjimkou neaktuálních archivních položek.

 

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěma způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (čili tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS.

Lze ho získat též pomocí webových služeb.