Literatura

 

 1

TNI 01 0115:2009. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).

2

Dokumenty Clinical Laboratory Standard Institute (USA) - CLSI: viz http://www.clsi.org.

3

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). ISO, Geneva 1995, ISBN 92-67-10188-9, v roce 2008 znovu vydán s nepodstatnými změnami jako ISO/IEC Guide 98-3:2008, český překlad TNI 01 4109-3:2011 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995).

4

ČSN EN 14136:2004 Použití programů externího hodnocení jakosti při posuzování účinnosti diagnostických vyšetřovacích postupů in vitro.

5

Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5. April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU. Official Journal of the European Union 2017; Mai 5.: L 117/L 176.

6

Fraser C. G.: Biological Variation from Principles to Practice. AACC Press 2001.

7

Westgard J. O.: Six Sigma Quality Design & Control. QC Westgard Inc. 2001.

8

Arzideh F., Wosniok W., Gurr E., Hinsch W., Schumann G., Weinstock N., Haeckel R.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 2. A bimodal retrospective concept for determining reference limits from intra-laboratory databases demonstrated by catalytic activity concentrations of enzymes Clin Chem Lab Med (2007) 45 1043 - 1057.

9

Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Kvalimetrie 13. M. Suchánek (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2003, ISBN 80-86322-01-7.

10

Stanovení nejistoty analytického měření (Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. Third Edition 2012). Kvalimetrie 19. Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

11

Stöckl D.: viz http://www.stt-consulting.com.

12

Průvodce kvalitou v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Pokyn Eurachem/CITAC

Přeloženo z Guide to Quality in Analytical Chemistry, An Aid to Accreditation Eurachem 2016. Kvalimetrie 22. Suchánek M. a Milde D. (Eds). Druhé české přepracované vydání, Eurachem ČR Praha 2017, ISBN 978-80-86322-10-0.

13

ČSN EN ISO 17511:2004 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům. Nově: ISO 17511:2018 In vitro diagnostic medical devices – requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples.

14

Vessman J, Stefan RI, vanStaden JF, Danzer K, Lindner W. a spol.: Selectivity in analytical chemistry. IUPAC Recommendations. Pure Appl. Chem., 73, (8) 1381-1386 (2001).

15

Friedecký B., Kratochvíla J.: Analytická kvalita v klinické laboratoři. CD-ROM publikace, SEKK, Pardubice 2002.

16

Westgard J. O.: Validation of iQM Active Process Control Technology. Point of Care, 2(1), 1 - 7 (2003).

17

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

18

Petersen P. H., Fraser C. G., Kallner A., Kenny D.: Strategies to Set Global Analytical Quality Specifications in Laboratory Medicine. 1st Edition, Scand J Clin Lab Invest, Special Issue 69 (7), 475 - 585 (1999).

19

ČSN EN ISO 15189 ed. 2: 2013. Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.

20

ČSN EN ISO 15195:2004 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře.

21

ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů.

22

ISO Guide 35:2017 Reference materials — Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability. Bude zaveden jako TNI POKYN ISO 30:2018 Referenční materiály — návod pro charakterizaci a hodnocení homogenity a stability materiálu. V tisku.

23

IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature, Definitive results 1997, Inczédy J., Lengyel T., Ure A. M. (Eds), 3rd Ed., Blackwell Science Oxford 1998.

24

ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.

25

ČSN EN ISO/IEC 17000:2005. Posuzování shody - Slovník a základní principy.

26

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky.

27

ČSN EN ISO 18153:2004 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům.

28

ISO Guide 30 zaveden jako TNI POKYN ISO 30:2016 Referenční materiály – Vybrané termíny a definice.

29

Vhodnost analytických metod pro daný účel. (Přeloženo z The Fitness for Purpose of Analytical Methods. Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics Second Edition 2014). Kvalimetrie 20. Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2015, ISBN 978-80-86322-00-1.

30

ČSN ISO 5725:1997. Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření.
Norma má 6 samostatných částí označených ČSN ISO 5725-1 až ČSN ISO 5725-6.

31

ČSN EN ISO 15193:2009 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

32

ČSN EN ISO 15194:2009 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na certifikované referenční materiály a na obsah podpůrné dokumentace.

33

Friedecký B, Kratochvíla J, Klokočníková E, Kučera J, Plzák Z, Suchánek M, Sychra V. a Tichý J.: Referenční materiály v chemické analýze. v Kvalimetrie 21, Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

34

Haeckel R, Wosniok W, Arzideh F.: A plea for intra-laboratory reference limits. Part 1. General considerations and concepts for determination. Clin Chem Lab Med 45, 1033 - 1042 (2007).

35

Thompson M, Ellison SLR, Fajgelj A, Willetts P, Wood R.: Harmonized guidelines for the use of recovery information in analytical measurement. Pure Appl Chem, 71(2), 337-348 (1999).
(Text je dostupný i na adrese https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/recovery)

36

Barek J. a kol.: Metrologická terminologie v chemii. Chem. Listy 94, 439 - 444 (2000).

37

ČSN ISO 13528:2017 Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.

38

EP17-A Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation; approved guideline. 2nd Edition. Clinical Laboratory Standard Institute (USA) 2012, viz http://www.clsi.org.

39

ISO TS 20914. Medical laboratories – Practical guide for the estimation of measurement uncertainty . Draft 2018.

40

Henny J, Vassault A, Boursier G, Vukasovic I, Brguljan PM. a spol.: Recommendations for the review of biological reference intervals in medical laboratories. Clin Chem Lab Med, 54/12, 1893-1900 (2016).

41

ISO Guide 31 zaveden jako TNI POKYN ISO 31:2017 Referenční materiály – Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací.

42

ISO Guide 80 zaveden jako TNI POKYN ISO 80:2015 Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM).

43

ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody - Obecné požadavky na zkoušení způsobilosti.

44

Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Kvalimetrie 15. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR, Praha 2008, ISBN 80-86322-03-3.

45

CLSI C28-A3c:2010. Defining, establishing and verifying reference intervals in the clinical laboratory. 3rd Edition. Clinical Laboratory Standard Institute (USA). Viz http://www.clsi.org

46

Ceriotti F, Hinzmann R, Panteghini M.: Reference intervals: the way forward. Ann Clin Biochem 48, 8-17 (2009).

47

ČSN EN 45 020:2007. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.

48

Horwitz W.: Evaluation of analytical methods used for regulation of foods and drugs. Anal. Chem. 54, 67a (1982).

49

Metodický list 9 - Eurachem Leaflet: Použití informace o nejistotě při posuzování shody (český překlad). EURACHEM-ČR 2012 viz http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

50

Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2014 viz http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

51

Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2011 viz http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

52

Metodický list 8 - Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2011 viz http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

53

Metodický list 4 - Terminologie vzorkování. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2018 viz http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

54

Metodický list 13 - Eurachem Leaflet: Metrologická návaznost analytických výsledků (český překlad) EURACHEM-ČR 2014, http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

55

Metodický list 16 - Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlení. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2018, http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

56

Metodický list 10 - Porovnání výsledků analytických metod. Plzák Z. (Ed), EURACHEM-ČR 2012, http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php.

57

Coskun A, Serteser M, Kilercik M, Aksungar F, Unsal I.: A new approach to calculating the Sigma Metric in clinical laboratories, Accred Qual Assur 20, 147-152 (2015).

58

Coskun A, Oosterhuis WP, Serteser M, Unsal I.: Sigma metric or defect per million opportunities (DPMO): the performance of clinical laboratories should be evaluated by the Sigma metrics at decimal level with DPMOs. Clin Chem Lab Med 54, (8) 217-219 (2016).

59

The international consorcium for harmonization of clinical laboratory results. Texty jsou dostupné na adrese: https://www.harmonization.net/

60

ČSN EN ISO 18113-1:2012 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky

61

TNI POKYN ISO 33:2016 Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání

62

ČSN ISO 80000-1:2011, Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

63

ČSN ISO 31000:2010 Management rizik – Principy a směrnice.

64

Njoroge SW, Nichols JH.: Risk management in the clinical laboratory. Ann Lab Med, (2014) 34 274-278.