Zkratky a odkazy

 

4E-CZ

Sdružení pro spolupráci ČIA, ČMI a Českého kalibračního sdružení, EURACHEM-ČR a EUROLAB-CZ
http://www.4e.cz

AACC

American Association for Clinical Chemistry
Americká společnost pro klinickou chemii
http://www.aacc.org

AAS

Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie

ADA

American Diabetes Association
Americká diabetologická společnost
http://www.diabetes.org

AdvaMed

Advanced Medical Technology
Americká organizace výrobců diagnostik a laboratorních přístrojů (americká obdoba EDMA)
http://www.advamed.org

AHA

American Heart Association
Americké sdružení pro sledování onemocnění srdce
http://www.heart.org/HEARTORG/

ALTM

All Laboratories Trimmed Mean
Aritmetický průměr spočtený po vyloučení odlehlých hodnot

ANOVA

Analysis of Variance
Analýza rozptylu

AOAC

AOAC INTERNATIONAL, Association of Analytical Communities
Sdružení analytických společností
http://www.aoac.org

APS

Analytical Performance Specification

Specifikace analytické kvality

Požadované hodnoty limitů v programech EHK. Odvozují se zpravidla:

·       ze soudobé úrovně analytiky (state of the art)

·       z hodnot biologických variabilit

·        z klinických požadavků

AQA

Analytical Quality Assurance
Zajištění analytické kvality

AQC

Analytical quality control
Řízení analytické kvality

ASCP

The American Society of Clinical Pathologists
Společnost amerických klinických patologů
https://www.ascp.org/content/home

http://www.waspalm.org

ASH

American Society of Hematology
Americká hematologická společnost
http://www.hematology.org

AV

Assigned Value
Vztažná hodnota

BÄK

Bundesärtztekammer
Spolková lékařská komora (Německo)
http://www.baek.de

BAM

Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung
Německý spolkový úřad pro výzkum a zkoušení materiálů
http://www.bam.de

BCR

Bureau Communautaire de Référence (Community Reference Bureau)
Viz též JRC, SM&T

BIPM

Bureau international des poids et mesures
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
http://www.bipm.org

BIPM-

JCTLM

Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine
Mezinárodní společná komise pro návaznost v laboratorní medicíně (BIPM, IFCC, ILAC)
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm

BIS

Bias Index Score
Způsob určení celkové chyby pomocí "skórování" (hodnocení vztahů bias a reprodukovatelnosti)

BSI

British Standards Institution
Britská instituce pro normalizaci
http://www.bsi-global.com

CAP

College of American Pathologists
Společnost amerických patologů (nejvýznamnější organizátor EHK v USA)
http://www.cap.org

CAS

Česká agentura pro standardizaci

CAS od ÚNMZ přebrala od 1.1.2018 všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

http://www.agentura-cas.cz/

CCQM

Comité Consultatif pour la Quantité de Matiére (Consultative Committee for Amount of Substance - Metrology in Chemistry)
Komise pro látkové množství a pro metrologii v chemii (poradní orgán BIPM)
https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm/

CDC

Center for Disease Control and Prevention
Americké centrum pro sledování nemocí a jejich prevenci
http://www.cdc.gov

CE

Marking of Conformity
CE značka je nedílnou součástí globálního přístupu EU k posuzování shody. Značka funguje jako "Evropský pas", kterým výrobce nebo dovozce prohlašuje, že výrobek vyhovuje požadavkům stanoveným příslušnými směrnicemi, a umožňuje výrobku tak volný přístup na vnitřní trh.

CEN

Comité Européen de normalisation (European Committee for Standardization)
Evropský výbor pro normalizaci
Vyhlašuje evropské normy; ty se vydávají v členských státech jako národní verze (např. ČSN EN v ČR).
http://www.cen.eu

CGM

Continuous glucose monitoring

Kontinuální monitorování koncentrace glukózy

CGPM

Conférence générale des poids et mesures
Mezinárodní konference pro míry a váhy (hlavní garant jednotek SI)
http://www.bipm.org/fra/2_Committees/cgpm21/resolutions.html

CI

·        Confidence Interval
Konfidenční interval (dříve interval spolehlivosti)

·        Chemical Ionisation
Chemická ionizace

CIPM

Le comité international des poids et mesures
Mezinárodní výbor pro váhy a míry (v Sévres u Paříže), řídící orgán BIPM
http://www.bipm.fr/en/committees/cipm

CIRME

The Centre of Metrological Traceability in Laboratory Medicine (Itálie)

Centrum studia metrologické návaznosti v laboratorní medicíně

http://users.unimi.it/cirme/home/index.php?selCategoria=210

CITAC

Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry
Mezinárodní kooperace v metrologické návaznosti v analytické chemii
http://www.citac.cc

CLIA 88

Clinical Laboratory Improvement Amendments
Vládní (federální) zákon o nařízení ke zlepšování kvality klinických laboratoří
Nová verze vydána 1.4.2003
https://wwwn.cdc.gov/clia/Default.aspx

CLSI

Clinical and Laboratory Standard Institute
Institut pro tvorbu pokynů a norem v laboratorní medicíně
https://clsi.org

CMC

Calibration and measurement capability
Kalibrační a měřicí schopnost

CODATA

Committee on Data for Science and Technology
Výbor pro data pro vědu a techniku

http://www.codata.org

COMAR

Code (Index) of Reference Materials
Databanka (katalog) referenčních materiálů
http://www.comar.bam.de

CPA-UK

Clinical Pathology Accreditation
Britský akreditační orgán klinické patologie a laboratorní medicíny (zabývá se též mezilaboratorním porovnáváním zkoušek)
https://www.ukas.com/services/accreditation-services/clinical-pathology-accreditation

CRM

Certified Reference Material
Certifikovaný referenční materiál

CRV

Certified Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.

CRMLN

Cholesterol Reference Measurement Laboratories Network
Síť referenčních laboratoří pro měření cholesterolu
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm

CTS

Common Technical Specifications
Společná technická ustanovení
Zkratka a termín jsou spjaty s částí směrnice IVD MD, ale i jiných Směrnic EU, (List A and B; Annex II) zabývající se početnou specifickou skupinou výrobků spojených s vysokým obecným zdravotním či jiným rizikem při jejich přípravě či výrobě, skladování a použití (přípravky transfúzní služby, infekční přípravky aj.). CTS určují pracovní – operační postupy pro jejich přípravu, uchovávání a zacházení s nimi.

CUSUM

Cummulative Summary Test
Variační koeficient počítaný (obvykle jako ukazatel vnitřní kontroly kvality) pomocí kumulativního součtu

CV

Coefficient of Variation
Variační koeficient (relativní směrodatná odchylka)

CVE

Consensus Value from Experts
Konsensus expertů - typ vztažné hodnoty v programech EHK.

CVP

Consensus Value from all Participants

Konsensus všech účastníků - typ vztažné hodnoty v programech EHK.

CVA

Analytická variabilita (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient

CVB

Celková biologická variabilita (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient

CVG

Interindividuální biologická proměnlivost (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient

CVI

Intraindividuální biologická variabilita (rozptyl, variance) vyjádřená jako variační koeficient

CVPG

Consensus Value from Participants Groups

Konsensus skupin účastníků - typ vztažné hodnoty v programech EHK

CZEDMA

Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro; Česká pobočka sdružení EDMA
http://www.czedma.cz

ČHS

Česká hematologická společnost
http://www.hematology.cz

ČIA

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
http://www.cia.cz

ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
http://www.cls.cz

ČLK

Česká lékařská komora
http://www.lkcr.cz

ČMI

Český metrologický institut
http://www.cmi.cz

ČSKB

Česká společnost klinické biochemie
http://www.cskb.cz

ČSN

Česká technická norma

DAkkS

Deutsche Akkreditierungstelle
Německý akreditační orgán odpovědný za akreditaci (sdružuje akreditační orgány)
https://www.dakks.de/

DCCT

Diabetes Control and Complications Trial
Součást vědecké výzkumné báze Americké diabetologické asociace (ADA)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867999/

df

Degrees of freedom
Stupně volnosti

Dmax

Acceptable percent difference

Přijatelný rozdíl v procentech (používá se v programech EHK pro hodnocení velikosti rozdílu mezi výsledkem účastníka a vztažnou hodnotou)

DGKL

Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V.
Spojená německá společnost pro klinickou chemii a laboratorní medicínu
http://www.dgkl.de

DIMDI

Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information
Německý ústav pro lékařskou dokumentaci a informatiku
http://www.dimdi.de/dynamic/de

DIN

Deutsche Institut für Normung e.V.
Německý ústav pro normalizaci
http://www.din.de

DIS

Draft International Standard
Vývojový, dosud neuzavřený text mezinárodní normy

DORA

Directory of Rare Analysis
Americká databáze (seznam) vzácných analýz

DPM

Defects Per Million
Počet chyb (poruch) na milion produktů, měření či bezvadných služeb (obecně entit)

EA
(dříve EAL)

European Accreditation
Sdružení evropských akreditačních orgánů
http://www.european-accreditation.org

EASC

The Euro-Asian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification
Euroasijská rada pro normalizaci, metrologii a certifikaci

EASD

European Association for the Study of Diabetes

Evropská asociace pro studium diabetu

https://www.easd.org/

EBM

Evidence based medicine

Medicína založená na důkazech

EC

European Commision
Evropská komise (řídící orgán Evropské unie)

EDMA

European Diagnostic Manufacturers Association
Evropské sdružení výrobců diagnostik a přístrojů pro laboratorní medicínu
http://www.edma-ivd.be

EFLM

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Evropská společnost klinické chemie a laboratorní medicíny

https://www.eflm.eu/

EFQM

European Foundation for Quality Management
Evropská organizace (nadace) zabývající se propagací řízení kvality a hodnocením systémů jejího řízení
http://www.efqm.org

EHK

Externí hodnocení kvality

(viz EQA)

EN

European Standard
Evropská norma (prEN je evropská norma v připomínkovém řízení), viz CEN

EN

Error number
EN skóre

EOTC

European Organization for Testing and Certification
Evropská organizace pro posuzování shody
https://www.ndt.org/link.asp?ObjectID = 3508

EPTIS

European Information System on Proficiency Testing Schemes
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti (zřízený Evropskou komisí)

http://www.eptis.org/

EQA

External Quality Assessment
Externí hodnocení kvality

EQAS

External Quality Assessment System
Systém externího hodnocení kvality

EQALM

European Committee for External Quality Assessment in Laboratory Medicine
Evropská komise řídící programové zajištění EQA v laboratorní medicíně (sdružuje evropské systémy EQA)
http://www.eqalm.org

EQUALIS AB

External Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden

Poskytovatel EHK v laboratorní medicíně ve Švédsku

https://www.equalis.se/en/start.aspx

ERL

European Reference Laboratory for Glycohemoglobin
Evropská referenční laboratoř pro stanovení hemoglobinu A1c
http://www.euroreflab.com/

ERM

European Reference Materials
Evropské referenční materiály
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-reference-materials-site

ERSML

European Reference System for Medical Laboratories
Evropský referenční systém pro klinické laboratoře

ESC/ACC

European Society of Cardiology / American College of Cardiology
Evropská a Americká kardiologická společnost
http://www.escardio.org
http://www.acc.org

ESI-LC-MS

Electrospray Ionization Liquid Chromatography – Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a s ionisací elektrosprejem
Poznámka: Referenční metoda pro stanovení hemoglobinu HbA1c

ETAAS

Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry
Elektrotermická atomová absorpční spektrometrie

EUG

European Urinalysis Group
Evropská pracovní skupina pro analýzu moči (vypracovala Evropskou směrnici pro analýzu moči v roce 2000 - 2001) - sdružená pod ECLM

EURACHEM

European Association for Cooperation in Analytical Chemistry
Evropské sdružení národních organizací pro spolupráci ve styčných oblastech analytické chemie a péče o kvalitu
http://www.eurachem.org
http://www.eurachem.cz

EURAMET

European Metrology Association
Evropské sdružení metrologických orgánů, zajišťující mimo jiné i metrologii látkového množství (dříve EUROMET)
http://www.euramet.org

EUROLAB

European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories
Evropská federace národních sdružení měřicích, zkušebních a analytických laboratoří
http://www.eurolab.org

FAAS

Flame Atomic Absorption Spectrometry
Plamenová atomová absorpční spektrometrie

FAES

Flame Atomic Emission Spectrometry
Plamenová atomová emisní spektrometrie

FAPAS

Food Chemistry Testing
Britský poskytovatel zkoušení způsobilosti v oblasti potravin (FERA Ltd.)
http://www.fapas.com

FDA

Food and Drug Administration USA
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv - federální agentura pro potraviny a léčiva
http://www.fda.gov

FDIS

Final Draft International Standard
Konečný text návrhu mezinárodní normy

FN

False Negative (result)
Falešně negativní (výsledek)

FP

False Positive (result)
Falešně pozitivní (výsledek)

FPG

Fasting Plasma Glucose

Plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno

GFAAS

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Atomová absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou

GLP

Good Laboratory Practice
Správná laboratorní praxe

http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/good-laboratory-practiceglp.htm

GUM

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
Pokyn pro vyjadřování nejistoty měření, základní dokument ISO pro vyjádření nejistot měření [3]

HECTEF

Health Care Technology Foundation
Japonský výrobce referenčních materiálů
http://www.hectef.jp

HPLC

High Performance Liquid Chromatography
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPLC-CE

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie spojená s kapilární elektroforézou

HPLC-ESI-MS

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a ionizací elektrosprejem (viz i ESI-LC-MS)

HPLC-MS/MS

High Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií

IA

Immunoassay
Imunoanalytická metoda

IAEA

International Atomic Energy Agency
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
http://www.iaea.org

IAF

International Accreditation Forum
Mezinárodní akreditační fórum
http://www.iaf.nu

IC

Ion Chromatography
Iontová chromatografie

ICP

Inductively Coupled Plasma
Indukčně vázané plazma

ICP-MS

Inductively Coupled Plasma and Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

ICSH

International Council for Standardization in Haematology
Mezinárodní výbor pro normalizaci v hematologii
http://www.icsh.org

ID-GC/MS

Isotopic Dilution-Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním

ID-LC/MS

Isotopic Dilution - Liquid Chromatography / Mass Spectrometry
Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním

ID-MS

Isotope Dilution Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie s izotopovým zřeďováním

IEC

International Electrotechnical Commission
Mezinárodní elektrotechnický výbor/komise
http://www.iec.ch

IFCC

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny - vrcholný světový orgán laboratorní medicíny
http://www.ifcc.org

IFG

Impaired Plasma Glucose

Mírně zvýšená plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno, často též označovaná jako prediabetes

IHK

Vnitřní hodnocení kvality (ekvivalent IQC)

II

Index of Individuality
Index závislosti analyzované složky na interindividuální a intraindividuální biologické variabilitě

i-IQC

Intelligent Internal Quality Control
Inteligentní vnitřní kontrola kvality (její plně automatizovaná a computerizovaná verze)

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation
Mezinárodní spolupráce při akreditaci laboratoří (ČIA je řádným členem)
http://www.ilac.org

IMEP

International Measurement Evaluation Programme - Interlaboratory Comparisons
Mezinárodní program mezilaboratorních porovnávání IRMM Geel
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/interlaboratory_comparisons/Pages/index.aspx

INSTAND

Institut für Standardisierung und Dokumentation im medizinischen Laboratorium
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.
Německé referenční, normalizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře (schválené a určené ke kontrole klinických laboratoří a POCT systémů ze zákona)
http://www.instandev.de

IQC

Internal Quality Control
Vnitřní řízení kvality

IRMM

viz JRC

IRP

International Reference Preparation
Mezinárodní referenční příprava (postup)

IS

·        International Standard
Mezinárodní biologický standard definující mezinárodní jednotky tehdy, když není možná návaznost na SI jednotky [13]

·        Internal Standard
Vnitřní standard

ISCU

International Council for Science
Mezinárodní rada vědeckých unií
http://www.icsu.org

ISE

Iontově selektivní elektroda

ISLH

International Society for Laboratory Hematology
Mezinárodní společnost pro laboratorní hematologii
http://www.islh.org

ISO

International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro standardizaci – vydává mezinárodní normy
http://www.iso.org

ISO-REMCO

International Organization for Standardization - Reference Materials Committee
Mezinárodní organizace pro standardizaci - výbor pro referenční materiály
http://www.iso.org/remco

ISPAD

International Society for Pediatrics and Adolescent Diabetes

Mezinárodní společnost pro diabetes v pediatrii a u adolescentů

http://www.ispad.org/

ISTH

International Society on Thrombosis and Haemostasis
Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu

https://www.isth.org/

IU

International Unit

viz U (unit)

IUBMB

International Union of Biochemistry and Molecular Biology
Mezinárodní organizace pro biochemii a molekulární biologii
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb

IUPAC

International Union of Pure and Applied Chemistry
Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
http://www.iupac.org

IUPAP

International Union of Pure and Applied Physics
Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku
http://www.iupap.org

IVD MD

In Vitro Diagnostic Medical Device

In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

Touto zkratkou se také někdy „slangově“ označuje Směrnice 98/79/ES

JCGM

The Joint Committee for Guides in Metrology
Společný výbor pro pokyny v metrologii
https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/

JCTLM

Viz BIPM-JCTLM

JRC

Joint Research Centre (JRC)

Společné výzkumné středisko EU

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_cs

Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise (EU SCIENCE HUB, The European Commission's science and knowledge service, https://ec.europa.eu/jrc/en). Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU.

k

Coverage Factor
Koeficient rozšíření (např. pro výpočet rozšířené nejistoty výsledku měření)

L

Litr, jednotka objemu. Pro označení litru je možné používat jak malé „l“, tak velké „L“ [62]. Protože použití značky malé „l“ může někdy vést k záměně s jedničkou, byla v této publikaci zvolena značka velké „L“ (srovnejte např. zápisy: V = 11 l a V = 11 L). V technických normách a české chemické literatuře se běžně používá malé „l“.

Labquality

Skandinávská organizace zajišťující EHK v klinických laboratořích
http://www.labquality.fi

Lab Tests Online

Informace pro laickou i odbornou veřejnost o laboratorních vyšetřeních
http://www.labtestsonline.cz

LC

Confirmation limit
Mez konfirmace (modifikovaná mez stanovitelnosti - konfirmace identity - průkaz testovacími proužky)

LC

Liquid Chromatography
Kapalinová chromatografie

LC-MS/MS

Kapalinová chromatografie v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií

LC-ESI-MS

Liquid Chromatography - Electrospray Ionization Mass Spectrometry (SIR-Mode) viz ESI-LC-MS

LD

Limit of Detection
Mez detekce (MD)

LGC

Laboratory of the Government Chemist
http://www.lgc.co.uk

LGC Standards

Research and Technology Division acts as the UK National Metrology Institute for Chemical and Biochemical Measurements.
Výrobce referenčních materiálů při britském národním metrologickém ústavu
https://www.lgcstandards.com/GB/en

LL

Lower Limit of Reference Interval
Dolní mez referenčního intervalu

LoB (LOB)

Limit of Blank
Mez blanku

LoD (LOD)

Viz LD

LoQ (LOQ)

Viz LQ

LQ

Limit of Quantification (Determination)
Mez stanovitelnosti

MALDI-TOF-MS

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Metoda umožňující analýzu po ionizaci vzorku laserem z vhodné matrice a následné separaci hmotnostním spektrometrem.

MARD

Mean Absolute Relative Difference

Průměr absolutních hodnot relativních odchylek (používá se hlavně v diabetologii)

MD

Viz LD

MLA EA

Multilateral Agreement of European Co-operation for Accreditation
Smlouva evropských států o vzájemném uznávání výsledků akreditací v oblasti zkoušení, kalibrací a certifikací v rámci EA

http://www.european-accreditation.org/the-mla

MPZ

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (synonyma jsou EQA, EHK, zkoušení způsobilosti)

MRA

Mutual Recognition Arrangement
Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů vydávaných národními metrologickými instituty
http://www.bipm.org
http://www.cmi.cz

MRA ILAC

Mutual Recognition Arrangement of International Laboratory Accreditation Cooperation
MRA v rámci ILAC
http://www.ilac.org

MS

Mass Spectrometry
Hmotnostní spektrometrie

MU

Measurement uncertainty
Nejistota měření

NAA

Neutron Activation Analysis
Neutronová aktivační analýza

NACB

National Academy of Clinical Biochemistry
Americká národní akademie klinické biochemie (nově AACC Academy)
https://www.aacc.org/community/aacc-academy

http://www.nacb.org

NASKL

Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře

http://www.naskl.cz

NATA

National Association of Testing Authorities
Australská asociace sdružující orgány, které se zabývají akreditací, referenčními materiály a řízením kvality
http://www.nata.asn.au

NBS

National Bureau of Standards
Národní ústav pro normalizaci a technologie (nově NIST)
http://www.nist.gov

NCBI

National Center for Biotechnology Information

Národní centrum pro biotechnoilogické informace

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

NCCLS

Viz CLSI

NCEP

National Cholesterol Education Programme
Americký národní cholesterolový vzdělávací program
www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf

http://www.nhlbi.nih.gov/about/ncep

NEQAS

National External Quality Assessment Schemes UK
Referenční, standardizační a kontrolní centrum pro klinické laboratoře ve Velké Británii
http://www.ukneqas.org.uk

NERL

Network of European Reference Laboratories
Síť evropských referenčních laboratoří pro klinické laboratoře
http://www.bipm.org/enus/2_Committees/JCTLM.shtml

NGSP

National Glycohemoglobin Standardization Program USA
Národní program pro standardizaci glykovaného hemoglobinu HbA1c

http://ngsp.org

NIBSC

National Institute for Biological Standards and Control
Britský národní ústav pro biologické referenční a kontrolní materiály
http://www.nibsc.org/

NIH

National Heart, Lung and Blood Institute

https://www.nhlbi.nih.gov/

NIST

National Institute of Standards and Technology
Americký Národní ústav pro normalizaci a technologie (dříve NBS)
http://www.nist.gov

NKDEP

National Kidney Disease Education Programme
Mezinárodní program sledování onemocnění ledvin
http://www.nkdep.nih.gov/index.htm

NKRL

Národní kontrolní a referenční laboratoř

NOKLUS

The Norwegian Quality Improvement of Primary Care Laboratories
Skandinávské centrum EHK pro řízení kvality v oblasti první linie kontaktu s nemocným (POCT)
http://www.noklus.no

NORDKEM

Nordisk Klinisk-Kemisk Projekt (Nordic Clinical Chemistry Project Founded by the Nordic Council)
Skandinávský projekt řízení kvality klinických laboratoří (ukončen v roce 1990)

NORIP

Nordic Reference Interval Project
Skandinávský projekt prověření referenčních intervalů v laboratorní medicíně
http://nyenga.net/norip/index.htm

NPT

Near Patient Testing
Viz POCT

NRL (Chol)

Net of Reference Laboratories for Cholesterol
Americká síť referenčních laboratoří pro stanovení cholesterolu

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale
Mezinárodní organizace pro legální metrologii
http://www.oiml.org

ÖQUASTA

Östereichische Gesselschaft für Qualitätssichering und Standardizierung medizinisch- diagnostischer Untersuchungen
Rakouská společnost pro zajištění kvality v laboratorní medicíně (organizátor EHK)
http://www.oequasta.at

PCR

Polymerase chain reaction
Polymerázová řetězová reakce

PDCA

Plan-Do-Check-Act
Nástroj komplexního řízení kvality, známý jako "Demingův cyklus"

POCT

Point of Care Testing
Laboratorní metody prováděné u lůžka nemocného či v prvním kontaktu s ním
Poznámka: Někdy se též používá zkratka NPT (Near Patient Testing).

PT

Proficiency Testing
Zkoušení způsobilosti laboratoří pomocí mezilaboratorního porovnávání zkoušek

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Německý národní metrologický ústav s vědeckotechnickou vývojovou a výzkumnou základnou
http://www.ptb.de/index.html

QA

Quality Assurance
Zajišťování kvality – hlavními nástroji jsou vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality, prověřování (audity) systému kvality, validace

QC

Quality Control
Řízení kvality

R

Recovery
Výtěžnost

R

Response (of the measuring device)
Hodnota signálu měřicího přístroje

RANOVA

Robust Analysis of Variance
Robustní analýza rozptylu

RCPAQAP

The Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programms
Organizace zajišťující kontrolu kvality v laboratorní medicíně v Austrálii
http://www.rcpaqap.com.au

RCV

Reference Change Value
Kritická referenční změna

RELA

External Quality Control for Reference Laboratories
IFCC pověřený organizátor EHK pro referenční laboratoře v laboratorní medicíně při RfB

http://www.dgkl-rfb.de:81/4Daction/g_search_RELA/RELA2005

REMCO

Viz ISO-REMCO

RfB

Referenzinstitut für Bioanalytik
Organizátor EHK pro laboratorní medicínu v Německu
https://www.rfb.bio/

RI

Reference Interval
Referenční interval

RID

Radiální imunodifuze

RILIBÄK

Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen in der Heilkunde
Německý zákon, předpis Spolkové lékařské komory k zajištění kvality v klinických laboratořích (nová verze je platná od roku 2014)

http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/qualitaetssicherung/richtlinien-leitlinien-empfehlungen-stellungnahmen/richtlinien-leitlinien-empfehlungen-zur-qualitaetssicherung/labor/

RM

Reference Material
Referenční materiál

RMP

Reference Method Procedure
Referenční postup měření

RMV

Reference Method Value
Referenční hodnota obsahu (množství) analytu či parametru stanovená referenční metodou

ROC

Receiver Operating Characteristic Curve
Operační křivka (používaná ke sledování specifičnosti a citlivosti metod i v laboratorní medicíně)

RoM

Robust Mean

Robustní průměr

RPPHS

Reference Preparation for Protein in Human Serum
Referenční postupy měření při stanovení proteinů v lidském krevním séru

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8087989

RSD

Relative standard deviation
Relativní směrodatná odchylka

RV

Reference Value
Typ vztažné hodnoty v programech EHK.

sB

Celková biologická variabilita (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka

SCE

Scandinavian Committee on Enzymes
Skandinávská komise pro normalizaci stanovení enzymů

SD

Standard Deviation
Směrodatná odchylka (používá se rovněž termín standardní odchylka)

SEKK

Systém externí kontroly kvality
Organizátor mezilaboratorního porovnávání zkoušek (EHK) v klinických laboratořích
http://www.sekk.cz

SELDI-TOF-MS

Surface Enhanced Laser Desorption/Ionisation - Time of Flight - Mass Spectrometry
Varianta MALDI-TOF, kdy je použito při ionizaci mikročipu s navázaným a modifikovaným vzorkem. Základní metoda proteomiky.

sG

Interindividuální biologická variabilita (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka

SI

Le systéme international d´unités
Mezinárodní soustava jednotek (v ČR platí od 1.1.1980)
https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/section5-1.html

sI

Intraindividuální biologická variabilita (rozptýlení) vyjádřená jako směrodatná odchylka

SIBioC

Societa Italiana di Biochemica Clinica e Biologia Moleculare Clinica
Italská společnost klinické chemie a molekulární biologie
http://www.sibioc.it

SIKK

Systém interní kontroly kvality (označení dle odborných materiálů ČSKB)

Six Sigma

Strategie přístupu ke kontrole kvality dle 6 SD

SKML

Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische Ziekenhuislaboratoria
Nizozemský systém externího zajištění kvality v laboratorní medicíně (EHK)
https://www.nvkc.nl/kwaliteit/richtlijnen/skml

SKUP

Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health

Testování laboratorních přístrojů POCT

https://skup.org/

SLP

Správná laboratorní praxe

http://www.sukl.cz/leciva/spravna-laboratorni-praxe

SM&T

Standards, Measurement and Testing Programme
Aktivity zahrnuté v rámci Rámcových programů financování výzkumu v EU

SOP

Standard Operating Procedure
Standardní operační postup
Poznámka: Někdy se používá též termín "Standardní pracovní postup".

Specimen care

On-line informace o preanalytické fázi laboratorních vyšetření
http://www.specimencare.com

SP-SNTRI

Swedish National Testing and Reseach Institute (RISE)
Švédská obdoba JRC či NIST

https://www.sp.se/en/units/risebiovet/Sidor/default.aspx

SQC

Statistical Quality Control
Statistické řízení kvality

SRM

Standard Reference Material (obdoba CRM)
Standardní referenční materiál NIST

SSQM

Six Sigma Quality Management
Řízení kvality metodou Six Sigma

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv
http://www.sukl.cz

SZÚ

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz

TAT

Turnaround Time
Čas odezvy

TC

Technical Committee
Technická komise (tvorba norem)

TDM

Therapeutic Drug Monitoring
Sledování terapeutických koncentrací léčiv (lékových hladin)

TMU

Target Measurement Uncertainty

Cílová nejistota měření

TÜV

Technische Überwachungs Verein
Obecná zkratka certifikačních poboček - společností v řadě zemí.
http://www.tuv.com
http://www.tuev.at

u

Standard Uncertainty
Standardní nejistota výsledku měření (vyjadřuje se jako SD)

U

Expanded Uncertainty
Rozšířená nejistota výsledku měření

U

Unit
Jednotka použitá ke kvantifikaci biologických standardů analytů, které nejsou návazné na SI jednotky proto, že nejsou dostatečně známy jejich vlastnosti [13].

uC

Combined Standard Uncertainty
Kombinovaná standardní nejistota výsledku měření

UC

Combined Expanded Uncertainty
Kombinovaná rozšířená nejistota výsledku měření

UL
(ULRI, ULRL)

Upper Limit of Reference Interval
Horní mez referenčního intervalu

UKAS

United Kingdom Accreditation Service

https://www.ukas.com/services/accreditation-services/clinical-pathology-accreditation/

UK NEQAS

Viz NEQAS

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz

VIM

International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms
Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. Poslední verze vyšla v roce 2008 a je volně k dispozici na http://www.bipm.org. Slovník je dostupný v české verzi za úhradu jako technická normalizační informace TNI 010115 (2009) [1].

VKK

Vnitřní kontrola kvality (ekvivalent IQC)

WASP

WASPaLM

World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine
Světová federace odborných společností patologů
http://www.waspalm.org

WELAC

Western European Laboratory Accreditation Cooperation
Západoevropská kooperační komise pro laboratorní akreditaci

https://uia.org/s/or/en/1100009529

WEQAS

WEQAS EQA schemes
Poskytovatel EHK pro laboratorní medicínu ve Velké Británii (se sídlem ve Walesu)
http://www.weqas.co.uk/index.html

WG

Working Group
Pracovní skupina se specifikovanou činností

WHO

World Health Organization
Světová zdravotnická organizace
http://www.who.int/en

ZLG

Zentralstelle des Länders für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten
Německé státní koordinační středisko pro certifikaci, akreditaci a mezinárodní spolupráci v oblasti léčiv a laboratorní medicíny
http://www.zlg.de