OSN-SAbstraktOSN-E

Plamenová fotometrie je založena na principu emisní spektrální analýzy. Budícím zdrojem je plamen (sloupec směsi plynného paliva a plynného oxidovadla, který se vytváří na konci hořáku). Aerosol analyzovaného vzorku je rozprašován do plamene, roztok se odpařuje, nastává tepelná disociace sloučenin a excitace atomů. Vnějším projevem emisního záření je charakteristické zbarvení plamene. Vznikající emisní záření se pomocí optiky usměrňuje přes monochromátor na detektor, signál je registrován a vyhodnocen. O teplotě plamene rozhoduje použité palivo, oxidovadlo a jejich vzájemný poměr. Plamenová fotometrie slouží k určování nízkých koncentrací alkalických kovů a kovů alkalických zemin (Na, K, Li, Ca, Mg).

 

OSN-STextOSN-E

 

Plamenová fotometrie

 

Plamenová fotometrie je založena na principu emisní spektrální metody. Emisní spektrální analýza patří mezi nejstarší fyzikálně-chemické analytické metody. Využívají se při ní atomová spektra v UV a VIS pro kvalitativní a kvantitativní stanovení látek

 

Pouze volné atomy v plynném stavu dávají čárové optické spektrum, atomy vázané v molekulách nedávají atomové spektrum. Ve vybuzeném nestabilním stavu je atom velmi krátkou dobu, elektrony se vrací zpět na nižší energetické hladiny, nebo až do základního stavu – při tom dochází k emisi elektronů. Budícím zdrojem je plamen (sloupec směsi plynného paliva a plynného oxidovadla, který se vytváří na konci hořáku). Aerosol analyzovaného vzorku je rozprašován do plamene, roztok se odpařuje, rozkládají se soli, nastává tepelná disociace sloučenin a excitace atomů. Vznikající emisní záření se pomocí optiky usměrňuje přes monochromátor na detektor. Signál je registrován a vyhodnocen.

 

O teplotě plamene rozhoduje použité palivo, oxidovadlo a jejich vzájemný poměr. Reakční zplodiny určují chemickou reaktivitu plamene.

 

palivo

oxidovadlo

teplota °C

rychlost šíření plamene (m/s)

zemní plyn

vzduch

1840

0,55

propan-butan

vzduch

1930

0.82

svítiplyn

vzduch

1900

0,55

acetylén

vzduch

2300

1,60

acetylén

oxid dusný

2950

1,80

acetylén

kyslík

3100

24,80

vodík

vzduch

2050

3,40

vodík

kyslík

2650

13,00

 

 

Přívod vzorku do plamene

 

Aby se roztok odpařil, musí být vzorek rozprašován ve formě aerosolu. Kapalný vzorek je obvykle rozprašován pneumatickými rozprašovači.

 

a)    pneumatický rozprašovač se zmlžovací komůrkou

 1. přívod stlačeného vzduchu
 2. roztok vzorku
 3. kapilára nasávající vzorek
 4. rozprašující tryska
 5. oddělovač kapek
 6. směšovač
 7. přívod výhřevného plynu
 8. oddělovač kapek
 9. hořák
10. plamen

 

b)    přímé rozprašování do plamene (Beckmanův hořák)
V – vzorek
O – oxidovadlo
P – palivo

 

Pro atomovou emisi má zásadní význam účinnost rozprašování vzorku do plamene, stupeň atomizace prvku a čas pobytu volných atomů v plameni.

Jedním z problémů plamenové fotometrie je tvorba oxidů některých prvků, které neúplně disociují na volné atomy. Volné atomy při excitaci přijímají kvantum energie (z plamene), vnější elektrony excitují, jejich návrat je spojen s vyzářením kvanta energie. Vnějším projevem emisního záření je charakteristické zbarvení plamene. Barvy odpovídají vlnovým délkám intenzívních čar prvků.

 

prvek

zbarvení plamene

Na

žluté

Li

karmínové

K

fialové

Ca

cihlově červené

 

 

Vymezení vlnové délky emisního záření

 

Podle druhu monochromátoru:

filtrová plamenová fotometrie

 

plamenová spektrofotometrie

 

Detektory emisního záření – selenový fotočlánek, fotobuňka

 

 

Interference v plamenové fotometrii

 

1.       optické interference

 

2.       transportní interference

 

Eliminace se provádí přídavkem vytěsňovacích prvků, komplexotvorných látek, změnou pH.

 

 

Postup při kvantitativním stanovení

  1. pomocí kalibrační křivky
  2. s použitím vnitřního standardu
  3. s použitím standardního přídavku
  4. metodou nastavovacích standardů

 

Při použití plamenové fotometrie pro analýzy biologických materiálů se používá metoda vnitřního standardu.

 

INa / ILi  =  f (cNa)

 

OSN-SAutorské poznámky OSN-E

Jaroslava Vávrová