Autoimunitní onemocnění jsou důsledkem komplexních patologických pochodů, charakterizovaných abnormální reakcí na vnitřní antigeny (autoantigeny). Autoimunitní choroby postihují asi 5-7 % populace. Tímto vysokým počtem představují závažný medicínský problém. Imunitní reakce na autoantigen, stejně jako fyziologická imunitní reakce, může být buď humorálního typu, kde se uplatňují autoprotilátky, nebo buněčného typu, kde jsou výkonnými mechanismy autoreaktivní lymfocyty T.

Existují dva zásadně odlišné stavy:

 

Fyziologické autoprotilátky kolující v séru mají význam v homeostáze: mají regulační funkci vzhledem k autoreaktivním lymfocytům, podílejí se na neutralizaci autoantigenů (staré, odumřelé nebo poškozené buňky, produkty buněčného metabolismu a pod.). Od "patologických" autoprotilátek se liší spíš kvantitativně, než kvalitativně: jsou přítomny v nízkých koncentracích, vůči autoantigenu jsou nízkoafinní, polyreaktivní a mají obvykle izotyp IgM, ale i IgG a IgA. Jejich výskyt stoupá s věkem. Autoprotilátky u autoimunitních chorob jsou v séru přítomny obvykle ve vysokých koncentracích a převažují vysoce afinní izotypu IgG a IgA. Autoreaktivní lymfocyty T uplatňující se v patologii nelze zatím jednoznačně od fyziologických odlišit. Kromě lymfocytů reagujících svým receptorem pro antigen TCR s příslušným(i) autoantigenem (y), se v místě cílové tkáně nebo orgánu akumuluje množství lymfocytů různých specifit, které byly přilákány zánětlivými cytokiny.

 

Autoimunitní choroby nelze klasifikovat podle etiologie, neboť jejich vznik je multifaktoriální a na jejich vzniku se podílí kombinace faktorů vnitřních a vnějších. Není dosud znám jediný spouštěcí faktor ani genetická anomálie, která by jednoznačně vedla k autoimunitnímu onemocnění. Současné názory zastávají teorii mozaiky autoimunity. U jednotlivých pacientů a u různých druhů autoimunitních chorob se uplatňují jednotlivé faktory v různé míře: klinické onemocnění stejného charakteru u různých jedinců může být způsobeno různými příčinami a naopak, stejný genetický defekt může mít různé klinické manifestace v závislosti na dalších faktorech.

 

Na poškození tkání se podílejí všechny druhy imunopatologických reakcí, které jsou probrány výše, s výjimkou I. typu. U orgánově specifických autoimunitních chorob vedou k poškození obvykle cytotoxické mechanismy, ať už zprostředkované autoprotilátkami nebo autoreaktivními cytotoxickými lymfocyty a jejich produkty (II. a IV. typ). V různých fázích vývoje onemocnění se mohou uplatňovat oba typy reakcí. U systémových orgánově nespecifických chorob převažuje poškození zprostředkované imunokomplexy tvořené autoprotilátkou s autoantigenem (III. typ). Nález autoprotilátek v séru nemusí znamenat, že se podílejí na patogenezi onemocnění. U některých chorob jsou spíš diagnostickým ukazatelem a v patogenezi se uplatňují mechanismy imunity buněčné.

 

Diagnostika autoimunitních chorob spočívá na rozboru anamnézy, na základě klinických příznaků, objektivního nálezu a laboratorního vyšetření

 

Autoimunitní choroby lze dělit na

·         systémové, charakterizované tvorbou autoprotilátek proti orgánově nespecifickým autoantigenům, a na

·         orgánově specifické, u nichž dochází k autoreaktivitě vůči antigenům, jejichž exprese je omezena na určitý typ orgánu nebo tkáně. Jsou provázeny výskytem autoprotilátek nebo autoreaktivních lymfocytů T orgánově specifickými.

 

Na hranici mezi těmito dvěma kategoriemi stojí ještě orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění. Jedná se o imunopatologické choroby, u kterých je postižen převážně jeden orgánový systém, ale jsou provázeny celou řadou systémových příznaků. U těchto chorob se vyskytují většinou orgánově nespecifické autoprotilátky, jejichž výskyt je pomocným diagnostickým znakem.

K systémovým autoimunitním chorobám lze také zařadit vaskulitidy a kryoglobulinémie a pro svůj systémový charakter také amyloidózu, i když se nejedná v pravém slova smyslu o autoimunitní onemocnění.

 

Literatura

T. Fučíková a kolektiv: Základy klinické imunologie, RDI Press, Praha 1994.

T. Fučíková: Klinická imunologie v praxi. Galén, Praha 1995.

R.Rich (editor): Clinical Immunology, Mosby 1996.

Hořejší V., Bartůňková J.: Základy imunologie. 2. vydání, Triton, Praha 2001.

Vencovský J.: Autoimunitní choroby. Triton, Praha 1998.

Bartůňková J., Šedivá A.: Imunologie – minimum pro praxi. 3. vydání. Triton, Praha 2001.

 

Další informace

Systémové autoimunitní choroby

Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění

Orgánově specifické autoimunitní choroby

Autoimunitní hepatitidy

Laboratorní vyšetření u autoimunitních onemocnění

Autoprotilátky u autoimunitních chorob

Imunoglobuliny u autoimunitních chorob

Komplement u autoimunitních chorob

Imunoelektroforéza u autoimunitních chorob

CRP u autoimunitních chorob

Vyšetření buněčné imunity u autoimunitních chorob

Typizace molekul HLA u autoimunitních chorob

Serologie u autoimunitních chorob

Histologie u autoimunitních chorob

Hematologické laboratorní vyšetření u autoimunitních onemocnění

Biochemické vyšetření u autoimunitních chorob

Zobrazovací metody a další vyšetření u autoimunitních onemocnění

 

 

Jiřina Bartůňková