OSN-SAbstraktOSN-E

S100B protein je kalcium-vážící protein, izolovaný z buněk neuroektodermálního původu. Je přítomen jako součást heterodimeru (beta-beta) nebo homodimeru (alfa-beta), zejména v maligních melanomových buňkách a v buňkách centrálního nervového systému. Diagnosticky se stanovení S100B využívá při pátrání po postižení mozku libovolného původu a pro monitorování maligního melanomu. Zvýšení S100B u chorob CNS je nespecifické, takže se někdy toto stanovení označuje jako „sedimentace mozku“. Zvýšení je detekovatelné v plazmě (běžná horní referenční mez 0,1 μg/l) a v likvoru (horní referenční mez cca 10x vyšší než v plazmě). O diagnostické rozhodovací mezi v plazmě se vedou diskuse, pohybuje se mezi 0,2 – 0,5 μg/l, výjimečně i více). Každopádně je ale zvýšení po iktu prediktorem závažného průběhu nebo vyššího rizika mortality, může se jednat o nástroj pro monitorování infekcí CNS, pro posouizení rozsahu léze mozku a podobně. ZVýšení bylo popsáno i ve sportovní medicíně, především v boxu, ale i po hlavičkových soubojích ve fotbale nebo pro výskocích při basketbalu.Diagnostické využití je v monitorování stavu vhodných skupin pacientů (maligní melanom, iktus, traumatické encefalopatie (bez fraktur), hypertenzní encefalopatie a řada dalších skupin. Lze očekávat, že údaje o proteinu S100B z kontrolovaných studií budou mít vliv na využití této zajímavé molekuly v rutinní laboratorní praxi.

 

OSN-STerminologieOSN-E

S100B

 

OSN-SSynonymaOSN-E

S–100 beta protein

S100

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

S100B v likvoru

S100 proteiny

Nádorové markery - méně časté typy

Nádorové markery: časté a méně časté typy

Nádorové markery - obecná problematika

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

S–100 protein je termolabilní kyselý protein o molekulové hmotnosti 21000 (21 kDa, jako dimer). Je schopen vázat kalcium. Vyskytuje se jako součást heterodimeru S100A1B (protein glie) nebo homodimeru S100BB. Terminologicky se někdy směšuje pojen S100BB a S100B – vychází se z detekce podjednotky S100B imunochemickou reakcí nebo ohledu na to, zda je součástí S100A1B nebo S100BB.

 

Vlastní podjednotka S100beta (S100B) je tvořena 91 aminokyselinami, strukturálně je podobná podjednotce S100alfa (S100A). Koncentrace podjednotky S100B  v mozku (astroglie) je 30 - 100x vyšší než v ostatních tkáních. Alternativním názvem je „Astrocyte-derived growth factor“ a řadí se mezi cytokiny (podrobně v databázi SCOPE, www.xxxx.org). Pro tkáň centrálního nervového systému, Schwanovy buňky a melanocyty není podjednotka S100B zcela specifická, vyskytuje se také v chondrocytech a adipocytech (http://symatlas.gnf.org/SymAtlas/).

 

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Biologická role není zcela objasněna, ale považuje se za cytokin produkovaný astrocyty, který ovlivňuje vývoj buněk centrálního nervového systému. Má neurotrofní efekt během vývoje i během regenerace nervů. Vzhledem ke schopnosti vázat kalcium se přepokládá jeho spoluúčast na tvorbě struktur mikrotubulů.

 

Pravděpodobnými funkcemi proteinu S100B mohou být

 

Pro kódování proteinu jsou na 21. chromosomu 3 exony (lokalizace 21q22.2-21q22.3). Protože je S100B považován za růstový faktor (cytokin), je tato skutečnost u trizomie 21. chromosomu (Downova syndromu) jednou z možných příčin rozvoje somatických příznaků a postižení nervové tkáně.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

S–100 protein byl poprvé popsán v centrálním nervovém systému. Vysoká hladina S100B (S-100 B, beta–beta dimer) se nachází v nervové tkáni v gliálních a Schwanových buňkách, pouze v gliálních buňkách je homodimer složený z alfa–podjednotek. Stejné složení (alfa–alfa) mají i proteiny pocházející z makrofágů, monocytů a melanocytů. Mezi kontroverzní témata patří extracerebrální zdroje S100B (placenta, mediastinální tuk, tuková tkáň kostí), které mohou ztěžovat diagnostické využití například v časném dětském věku, po kardiochirurgických výkonech, mnohočetných frakturách a podobně.

 

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Typickými tkáněmi s obsahem S100B jsou buňky nervové tkáně (astroglie, Schwanovy buňky) za fyziologického stavu a v patologii buňky melanomu. Melanomy jsou charakteristické obsahem beta–podjednotky tohoto proteinu. Přítomnost této formy S–100 (S100B) svědčí pro vertikální růst melanomu a jeho invazivitu. V dysplastických nevech je naopak prokazována pouze alfa–podjednotka.

 

Vyskytuje se (kromě likvoru a séra) v dalších tělesných tekutinách (amniová tekutina, pupečníková krev, moč).

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Není známé.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Není známý.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Nejsou známé.

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

von Schoultz, E.,Hansson, L.O., Djureen, E.,Hansson, J., Karnell, R., Nilsson, B., Stigbrand, T.,Ringborg, U.: Prognostic value of serum S-100 β protein in malignant melanoma. Melanoma Res., 6, 1996, 133-137.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marta Šimíčková, Miroslava Nekulová, Antonín Jabor

recenzoval Jindřich Macháček