OSN-SAbstraktOSN-E

Albumin v likvoru je základní parametr likvorového proteinogramu; bez vyšetření jeho koncentrace v likvoru (a bez vyšetření IgG) je vyšetření likvoru naprosto nedostatečné. Kvocient albuminu (PT(CSS)_ALBRCP = CSF_Albumin/P_Albumin*1000) slouží k hodnocení funkčního stavu bariéry hematolikvorové. Zde se totiž využívá faktu, že albumin vzniká pouze v játrech a do likvoru proniká výlučně přes hematolikvorovou bariéru. Na rozdíl od řady jiných proteinů není tedy jeho produkce v likvoru samotném možná. Albumin se navíc intratekálně nekatabolizuje. Na výsledné koncentraci albuminu v likvoru se proto nutně podílí jeho výchozí koncentrace v séru. Vliv této výchozí koncentrace koriguje právě kvocient albuminu. Normální hodnota kvocientu albuminu je do 7,5 (číslo je bezrozměrné), někteří autoři udávají hodnotu do 8,0 až 9,0.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Albumin

Albumin v plazmě

Proteiny v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Albumin v likvoru se mění s věkem, vztah popisuje rovnice: CsfAlbumin = 0.501 * Věk + 173,270

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Zdrojem albuminu v likvoru je zejména plazmatický pool albuminu. Plazmatický pool je výsledkem rovnováhy mezi syntézou albuminu v hepatocytech, přesuny do jiných kompartmentů, degradací albuminu (mimo intratekální prostor), eliminací zejména ledvinami a střevem. Při poruše hematolikvorové bariéry dochází k přesunu albuminu a ke zvýšení jeho koncentrace v likvoru. Hodnocení poruchy hematolikvorové bariéry je založeno na výpočtu albuminového indexu, který charakterizuje vztah mezi koncentrací albuminu v mozkomíšním moku a plazmě (séru).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Normální koncentrace v CSF činí 120 - 300 mg/l.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Nelze použít vzorky likvoru kontaminované krví, za hranici se považuje početní koncentrace erytrocytů nad 100 v mikrolitru moku.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Používá se v rovnicích pro výpočet albuminového indexu (pro posouzení integrity hematolikvorové bariéry) a indexů IgG (IgM, IgA) pro posouzení stupně intrathekální syntézy imunoglobulinů. Základní výpočty představuje výpočet indexu IgG/Albumin a výpočet albuminového indexu.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Používá se zejména k posouzení integrity hematolikvorové bariéry a v dalších výpočtových vztazích.

 

OSN-SAutorské poznámky

Pavel AdamOSN-E, Antonín Jabor

recenze Miroslav Engliš